Zoals u ongetwijfeld reeds gemerkt heeft zijn er momenteel werkzaamheden gaande op Laan van Erica. Direct omwonenden hebben midden september het volgende schrijven van de gemeente Apeldoorn ontvangen; ter informatie delen wij deze informatie graag via onze website:

“Op 21 september 2019 a.s. start de Gemeente Apeldoorn met het vervangen van een rioolput in de hoofdriolering langs de Laan van Erica. De put zit vlak bij de kruising met de Zutphensestraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM uit Apeldoorn en duren ongeveer zeven weken. Het werk wordt tijdens normale werkuren uitgevoerd. We verwachten dat het werk eind november 2019 klaar is.

Tijdelijke brug voor rioolwater

Het hoofdriool in de Laan van Erica heeft een belangrijke functie in het rioolstelsel van de stad. Daarom kunnen we hem niet afsluiten. In plaats daarvan wordt een tijdelijke “brug” voor een persleiding over de Zutphensestraat. gemaakt. De persleiding gaat naar het riool in het Ommeland. Tijdens het vervangen van de put wordt het rioolwater dan over de Zutphensestraat heen gepompt.

Overlast voor verkeer minimaal

Het aanbrengen van de brug duurt maar kort. Deze wordt in de avond en nacht van 22 oktober 2019 geplaatst. Zo is de hinder voor het verkeer minimaal. Bewoners die dicht bij het kruispunt wonen hebben mogelijk wat last van geluid tijdens het plaatsen van de brug. Na het aanbrengen kan het verkeer dan tijdens de rioolwerkzaamheden onder de brug door. Na afloop van de werkzaamheden wordt de brug weer opgeruimd. Verkeersdeelnemers merken verder niet veel van het vervangen van de rioolput. Het Ommeland, de Laan van Erica, de Laan van Osseveld en de Zutphensestraat kunt u gewoon blijven gebruiken.

Fietsers omgeleid

Wel wordt het fietspad langs de Laan van Erica tussen de Voorwaarts en de Zutphensestraat aan de kant van Groot Schuylenburg afgesloten in de periode dat de put wordt vervangen. Fietsers worden omgeleid via de andere zijde van de Laan van Erica.

Vragen?

Voor vragen over de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de firma BAM, de heer Kerssen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 2297 4938. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van het ingenieursbureau van de gemeente, via 06-27189091 of via e-mail e.bruintjes@apeldoorn.nl

Op vrijdagochtend 13 september 2019 vond de wijkschouw 2019 voor Osseveld-Woudhuis plaats. Hieronder volgt een samenvatting.

De volgende personen hebben deelgenomen aan de schouw:

namens de gemeente Apeldoorn:

Astrid Willemsen (stadsdeel manager);
Petra Bennink (adviseur openbare ruimte);
Almer de Jong (regisseur openbare ruimte); en
Marcel Keurhorst (wijkbeheerder)

en namens de Wijkraad Osseveld-Woudhuis:

Gerard Link, algemeen bestuurslid; en
Marcel Jongman, bestuurslid openbaar domein.

De schouw

Bijna alle punten die jullie hadden doorgegeven zijn tijdens de schouw nagelopen. Ook hebben de vertegenwoordigers van de gemeente schriftelijk kennis kunnen nemen van alle opmerkingen die na de oproep door de Wijkraad door jullie werden ingestuurd.

Het grootste deel van de oproepen had betrekking op het openbaar groen en op potentieel onveilige verkeerssituaties. Een paar opmerkingen gingen over “groenoverlast” op particulier terrein. Voor zover er geen sprake is van direct gevaar of overlast voor de gemeenschap is het helaas lastig voor de gemeente om hiertegen op te treden. 

Verder is er veel onkruid tussen straatstenen en stoeptegels geconstateerd: sinds het verbod om dit met gif te bestrijden is hiervoor nog niet echt een goed alternatief gevonden. Een aantal verkeersonveilige situaties en “slijtageplekken” in de bestrating zijn op dit moment al in beeld bij de gemeente. Verkeersonveilige situaties komen ook sowieso ter sprake tijdens het halfjaarlijks overleg tussen de Wijkraad en de wijkagent; het eerstvolgend overleg staat gepland voor november 2019. 

Meer groen

Naast deze schouw loopt er momenteel ook een initiatief van de gemeente Apeldoorn om meer groen in de openbare ruimte te realiseren. Dit gaat o.a. gebeuren door “nutteloos steen” (waar vaak al onkruid tussen groeit) te vervangen door groenvoorzieningen. Mede in het kader van dit initiatief heeft Petra Bennink van de gemeente meegelopen, om in onze buurt te bekijken welke uitdagingen er op dit terrein liggen.

Dit initiatief wordt in eerste instantie in het Woudhuis opgestart. Dat betekent niet dat er op dat gebied in de rest van de wijk (en de gemeente Apeldoorn) niets gebeurt. Voor de hele gemeente geldt de Regeling groeninitiatief: www.apeldoorn.nl/groeninitiatief.

Vervolg

Met de gemeente Apeldoorn is afgesproken dat zij een evaluatie van deze schouw zal maken. Deze zal worden besproken tijdens het Periodiek Overleg tussen de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en de gemeente Apeldoorn, waarna deze met jullie wordt gedeeld en op de website van de Wijkraad zal worden gepubliceerd. 

Namens de Wijkraad en de gemeente Apeldoorn willen wij  jullie hartelijk danken voor jullie inbreng!

Wijkraad Osseveld Woudhuis

Namens het bestuur,

Gerard Link en Marcel Jongman

Op 20 september 2019 is na een intensieve voorbereiding, waarbij onder andere doelen zijn uitgewerkt en weergegeven in een zgn. ‘doelenboom’ voor de toekomst van Campus Woudhuis, het officiële startsein gegeven voor Campus Woudhuis. Deze start was omzoomd met een middagcongres over groen, werk en zorg en aansluitend een festival. 

Tijdens het congres kwamen zaken als de impact van campus Woudhuis, de parallelle arbeidsmarkt, ‘werk je uit de zorg’, kennis van ervaringsdeskundigen, inclusief werkgeverschap en gebruik maken van groen en natuur aan de orde. Resultaten van dit congres gaan direct weer toegepast worden op Campus Woudhuis en elders in Nederland.

Campus Woudhuis werkt samen met diverse ondernemingen in haar omgeving. Ook is het fraai opgeknapte Woldhuis een mooie locatie om van bijzondere gelegenheden in de familie of bedrijf een speciale herinnering te maken.

Aanwezige talenten op gebieden als catering, groen, fotografie en schilderkunst hebben van deze opening een speciaal moment in de geschiedenis van Woudhuis gemaakt.

Beste wijkbewoners, hierbij een oproep namens RTL Nieuws:

RTL Nieuws zoekt leuke gezinnen uit Apeldoorn met een middeninkomen, die mee willen werken aan een tv- item rond Prinsjesdag!

Wil jij weten wat de kabinetsplannen voor jou betekenen? Wil jij weten of je er op vooruit gaat komend jaar? En vind jij het leuk om daar eens met ons over te praten? Laat het dan weten : oproep@rtl.nl

We spreken je graag!

Dinsdag 22 juli 2019 vond een eerste overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn en uw Wijkraad over deze ondertunneling.

Allereerst, Save the date: 

Woensdag 30 oktober 2019 vindt een eerste inloopavond plaats. De gemeente Apeldoorn zal u te zijner tijd voor deze avond uitnodigen. Net als de Wijkraad hecht ook de gemeente zeer aan de betrokkenheid, suggesties en ideeën van omwonenden, bewonersorganisaties en ondernemersorganisaties, kortom van iedereen die op de één of andere manier hinder zou kunnen ondervinden van de aanleg van dit viaduct.

Een tipje van de sluier:

• Spoorweg op maaiveld in een ‘bak’, gelijk aan de bak over de Zutphensestraat;

• Gescheiden rijbanen (met 2×2 rijstroken); 

• Langzaam verkeer apart en verhoogd;

• Doorgaande fietsverbinding naast spoor, dus ongelijkvloerse kruising met de laan van Osseveld;

• Aantakkingen voor fietsers;

• Steunpunten, wanden en taluds sluiten aan bij bestaande situatie.

Na de eerste communicatie in oktober 2019 moet een heel traject van bestemmingsplan via ontwerp tot en met aanbesteding doorlopen worden, zodat eind 2021 de schop daadwerkelijk in de grond gaat.

Wie meer wil weten: https://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Voor wie niets wil missen of hebt u ideeën of suggesties? 

Mail dan naar  tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Wijkraad.

Wordt zeker vervolgd…..

Wethouder Mark Sandmann maakte op 11 juni 2019 bekend dat er in onze wijk een Tiny Forest komt. Drie van de elf aanmeldingen gaan door. De andere twee komen bij de scholen Ichtus ( Zevenhuizen) en Passe-Partout( locatie centrum). Het plan is om de Tiny Forests in november aan te leggen.

Wij zoeken een plek vlakbij de scholen De Zonnewende, OBS Woudhuis en De Regenboog. Samen met de gemeente kiezen we uit twee plekken: het plein aan de zuidzijde van het NS-station Osseveld en het groenveld aan de oostzijde van de Keerkring.

Een Tiny Forest is een mini bosje ter grootte van een tennisbaan. Het heeft ook een ontmoetingsplek/’buitenlokaal’. Hier krijgen kinderen van de nabij gelegen basisscholen les over de natuur.

De eerste Tiny Forest in Apeldoorn is eind 2018 in Zevenhuizen gerealiseerd in het park tussen de Agricolastraat en Pythagorasstraat.

Een aantal wijkbewoners denken mee over de realisatie van de Tiny Forest. Als u ook mee wilt helpen, dan even contact opnemen met Ferry Sabandar (ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl) en/of Marcel Jongman (marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl)

In 2017 is de snelfietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer aangelegd. Deze loopt over de Ontvangst en de Veenhuizerweg. De verkeerssituatie bij de Ontvangst is hierdoor flink gewijzigd. Er is een 2-richtingen fietspad aangelegd en ook de locatie van de parkeervakken is gewijzigd.

Dit leidde tot meldingen over onveilige situaties op De Ontvangst bij de Zonnewende, De Linie en Veenhuizerweg. Daarom is de verkeerssituatie begin dit jaar geevalueerd. Bij de evaluatie zijn betrokken: de gemeente, school De Zonnewende, de fietsersbond, de wijkagent en de wijkraad.

Nu zijn er enkele maatregelen doorgevoerd om de veiligheid te vergroten.

Op de aansluiting De Ontvangst/Zonnewende zijn extra thermoplast markeringen aangebracht in de vorm van een verkeersdruppel en extra strepen/pijlen op het fietspad. Ook zijn er onderborden geplaatst om de automobilisten te wijzen op het 2-richtingen fietspad. Zie de foto boven dit bericht.

Op de aansluiting De Ontvangst/Linie is ter hoogte van het Medisch Centrum De Linie  ook een verkeersdruppel van thermoplast aangebracht om het verkeer beter te geleiden.

De Ontvangst bij Medisch centrum De Linie

De streepjes markering op De Ontvangst ter hoogte van Monuta is doorgetrokken om de automobilisten te attenderen op het invoegend fietsverkeer.

De Ontvangst bij Monuta

De gemeente kijkt nog hoe het laatste stukje van de snelfietsverbinding het beste kan worden. Deze eindigt nu wat onhandig bij de Ontvangst / Linie. Dat heeft nog wat tijd nodig omdat rekening gehouden moet worden met de fietsstromen als ook de tunnel onder het spoor van de  Laan van  Osseveld klaar is.

Op de Dag van de Bouw op 15 juni kunt u een kijkje komen nemen op de nieuwe gemeentewerf in Apeldoorn Noord. Medewerkers van Beheer & Onderhoud leiden u graag rond over het terrein en vertellen u meer over het gebouw en de zoutsilo’s. Daarnaast zijn er activiteiten voor jong en oud.

 

Datum: zaterdag 15 juni 2019
Tijd: vrije inloop tussen 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Gemeentewerf Noord,Sleutelbloemstraat 51

 

De Wijkraad wil zich sterk wil maken voor de realisatie van een Tiny Forest. Ook willen we samen met de gemeente meedenken in herinrichting van het Park Woudhuis.

Na een oproep hebben zich een aantal wijkbewoners aangemeld mee te denken over een mooier en toekomst bestendige groene wijk.

Inmiddels heeft een eerste overleg plaats gevonden met een aantal enthousiaste wijkbewoners en heeft de Wijkraad onze wijk bij I.V.N. aangemeld als mogelijke wijk voor de realisatie van een Tiny Forest.

Uit een eerste overleg met een groepje wijkbewoners zijn diverse goede ideeën en suggesties gekomen.
De Wijkraad gaat contact leggen met de gemeente over het verdere traject. Natuurlijk houden wij u daarvan op de hoogte.

Wilt u ook meedenken/meepraten?

Neem contact op met Ferry Sabandar (ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl) en/of Marcel Jongman (marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl)

Bij al het nieuws over de Wijkkijker is afgelopen week stevige taal gebruikt over de Wijkraad. De visie van de Wijkraad zelf is beperkt aan bod geweest. Daarom nog even iets over die visie.

Zoals wel in de publicatie in de Stentor staat geschreven: “Wij laten onze oren op geen enkele manier naar de gemeente hangen. De Wijkkijker is een fantastisch blad geworden. Maar het is in de loop der jaren helemaal los komen te staan van de wijkraad. Terwijl het ons blad is en de Wijkraad ervoor verantwoordelijk is. We vinden daarom dat de inhoud ook verbinding moet hebben met de wijkraad.”

Volgens de Wijkraad is dat bij de artikelen over het azc niet het geval. ,,Die zijn bijna wetenschappelijk. Daar willen we niet op aangesproken worden. We hebben de redactie, na de overdracht van het hoofdredacteurschap naar een bestuurslid van de Wijkraad, gevraagd daar even mee te stoppen en het bij nieuwe ontwikkelingen over het azc samen af te stemmen. De rest van de redactie kon zich niet in dat voorstel vinden en heeft haar zetels beschikbaar gesteld.”

Wat de Wijkraad betreft zit de deur niet voorgoed dicht. Al verwachten we niet dat beide partijen er nog uitkomen. Daarom beraden we ons momenteel op de wijze waarop we in de toekomst richting de wijk gaan communiceren.