De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u graag een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De ondertunneling zit momenteel nog steeds in de voorbereidings- en planningsfase. Er is op 26 maart jl. overleg geweest tussen de Wijkraad Osseveld Woudhuis en de projectleiding “tunnel Laan van Osseveld”. Hiervan is een samenvatting gemaakt die u hieronder kunt vinden:

Samenvatting van de bijpraatsessie ondertunneling Laan van Osseveld

 

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u graag een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De ondertunneling zit momenteel nog steeds in de voorbereidings- en planningsfase, maar binnenkort zullen ook “zichtbare” voorbereidende werkzaamheden plaats gaan vinden.

Er is recent overleg geweest tussen de Wijkraad Osseveld Woudhuis en de projectleiding “tunnel Laan van Osseveld”. Hiervan is een samenvatting gemaakt die u hieronder kunt vinden:

samenvatting overleg Wijkraad OW_projectteam ondertunneling

 

 

Op 30 oktober zijn heel veel bewoners naar de eerste inloopdag in Het Bolwerk geweest over de ondertunneling van de Laan van Osseveld. Het leeft duidelijk bij de bewoners van Osseveld-Woudhuis. De inloop gaf bewoners de gelegenheid om zowel vragen te stellen als suggesties voor oplossingen te doen.

Als wijkraad waren we ook aanwezig. Hierbij een aantal vragen en opmerkingen van de bewoners.

Tijdens de werkzaamheden zijn de omleidingroutes een punt van zorg. Hoe komen bewoners van Woudhuis in Osseveld en omgekeerd als zij met de auto moeten, bijvoorbeeld voor hun boodschappen? Er zijn zowel voor- en tegenstanders van het openstellen van de bustunnel en de spoorwegovergang Lunpineweg. Een suggestie is gedaan om met een vergunningsysteem en camera’s alleen bewoners tijdens de werkzaamheden doorgang te geven. Aan de ook bestaande vraag om betere handhaving kan beantwoord worden door de camera’s eerder te plaatsen en wat later weg te halen. Bij een omleiding via De Tol is de lastige, en voor fietsers onveilige verbinding van Zutphensestraat naar Deventerstraat aangekaart. In Osseveld-West is vrees voor toename van sluipverkeer en wordt het verlaten van de wijk naar de Zutphensestraat nog lastiger. Mogelijk zouden verkeerslichten hier verlichting brengen. Tegelijk kwamen er meerdere verzoeken binnen om enkele te steile drempels in de Henriette van Eyklaan aan te pakken.

Ook de bereikbaarheid van het winkelcentrum ’t Fort tijdens de werkzaamheden voor bewoners van Osseveld-West is een punt van zorg. Ook hier voor- en tegenstanders van een openstellen van de rotonde Veenhuizerweg voor autoverkeer. En onduidelijkheid over de afwikkeling van langzaam verkeer over de langzaam verkeersbrug in het verlengde van de C. van Bruggenstraat richting Laan van Osseveld/winkelcentrum/scholen.

Enkele andere opmerkingen van bewoners zijn:

  • De verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden: wellicht moeten er verkeerslichten worden geplaatst;
  • Bij tijdelijke oplossingen moet het winkelcentrum ’t Fort zoveel als mogelijk is ontzien worden. Mogelijke sluiting van winkels tast de leefbaarheid van de wijken aan;
  • Suggesties om het fietsverkeer in de definitieve situatie richting Omnisport zo logisch mogelijk te laten plaatsvinden (door bv het creëren van 2-richtingen fietspaden);
  • Zorg voor goede communicatie met de bewoners in de aanloop naar en tijdens de uitvoering van het werk.

Op maandagmiddag 14 oktober is in het bijzijn van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven en wethouder Willems het convenant voor de ondertunneling van de Laan van Osseveld ondertekend.

De staatssecretaris benadrukte in haar toespraak het belang van de participatie van de wijkbewoners in zo’n groot infrastructureel project. Dat kan onder andere tijdens de inloopmiddag/avond die de gemeente heeft georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op woensdag 30 oktober 2019 tussen 16.00 en 20.00 uur in wijkcentrum het Bolwerk, Ravelijn 55. Alle wijkbewoners hebben inmiddels een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.

Lees meer in het artikel in De Stentor, waarin ook leden van uw Wijkraad aan het woord komen.

Dinsdag 22 juli 2019 vond een eerste overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn en uw Wijkraad over deze ondertunneling.

Allereerst, Save the date: 

Woensdag 30 oktober 2019 vindt een eerste inloopavond plaats. De gemeente Apeldoorn zal u te zijner tijd voor deze avond uitnodigen. Net als de Wijkraad hecht ook de gemeente zeer aan de betrokkenheid, suggesties en ideeën van omwonenden, bewonersorganisaties en ondernemersorganisaties, kortom van iedereen die op de één of andere manier hinder zou kunnen ondervinden van de aanleg van dit viaduct.

Een tipje van de sluier:

• Spoorweg op maaiveld in een ‘bak’, gelijk aan de bak over de Zutphensestraat;

• Gescheiden rijbanen (met 2×2 rijstroken); 

• Langzaam verkeer apart en verhoogd;

• Doorgaande fietsverbinding naast spoor, dus ongelijkvloerse kruising met de laan van Osseveld;

• Aantakkingen voor fietsers;

• Steunpunten, wanden en taluds sluiten aan bij bestaande situatie.

Na de eerste communicatie in oktober 2019 moet een heel traject van bestemmingsplan via ontwerp tot en met aanbesteding doorlopen worden, zodat eind 2021 de schop daadwerkelijk in de grond gaat.

Wie meer wil weten: https://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Voor wie niets wil missen of hebt u ideeën of suggesties? 

Mail dan naar  tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Wijkraad.

Wordt zeker vervolgd…..