TERUGBLIK

In oktober 2015 heeft het college van de gemeente Apeldoorn besloten dat er een AZC gevestigd mag worden op de locatie GGNet aan de Deventerstraat. Om te beginnen voor 400 opvangplaatsen en afhankelijk van hoe het loopt kan dit aantal gefaseerd doorgroeien tot 600. Als het college in de toekomst meer dan 600 opvangplaatsen aan de Deventerstraat wil toestaan, dan wordt eerst de gemeenteraad weer geraadpleegd. Van begin af aan is het college er duidelijk over geweest dat zij binnen onze gemeente een AZC voor 600 tot 800 opvangplaatsen wil realiseren, niet noodzakelijkerwijs op één locatie.

Wijkraad Osseveld-Woudhuis is erbij betrokken vanaf het voortraject van de locatiekeuze. Wij hebben het proces op de voet gevolgd en ons volop verdiept in het onderwerp. Hoewel die weg soms makkelijker leek, hebben we ons niet laten leiden door mogelijke misvattingen en vooroordelen over asielzoekers en AZC ‘s. Aan de gemeente hebben we geadviseerd om direct omwonenden uit de aangrenzende wijken bij het traject te betrekken. Ook degenen die niet van zich laten horen.

IN CONTACT MET DE WIJK

Natuurlijk spreekt de wijkraad ook met buurtgenoten over het toekomstige AZC. Dat doen we in het dagelijks leven, gewoon omdat we zelf in deze wijk wonen. Wij leven hier, in Osseveld of Woudhuis, en hebben buren en vrienden in de wijk waar we mee praten. Net als u staan wij op het schoolplein, komen we op de sportclub, zitten we in de wachtkamer bij de huisarts en doen we onze boodschappen op ‘t Fort. Wij gaan naar ons werk, kijken televisie, lezen de krant en zitten op social media. Kortom, wij zijn deelnemers aan de samenleving en in het bijzonder van deze wijk.

Ook vanuit onze formele rol hebben wij contact met de wijk. Soms met individuele wijkbewoners die ons aanspreken of mailen over het AZC. Daarnaast hebben we in het verleden gesproken met de (inmiddels opgeheven) actiegroep De Vijf en een ontmoeting gehad met Comité Passend AZC.

We horen graag uw ideeën 

 

NIET TEVREDEN

We zijn ervan op de hoogte dat niet elke wijkbewoner tevreden is over het besluit van de gemeente Apeldoorn. Dat kan, het is toegestaan om liever geen AZC in de buurt te krijgen, of hooguit voor een bepaalde tijd en een kritische blik mag. Over het aantal op te vangen asielzoekers wordt regelmatig discussie gevoerd, waarbij de getallen je rond de oren vliegen. Feit blijft voor ons het aantal opvangplaatsen zoals besloten door het college en vermeld in de eerste alinea.

Wij zien als wijkraad geen aanleiding om aan de integriteit van onze bestuurders te twijfelen en respecteren de besluitvorming.

 

KLANKBORDGROEP

Vanuit deze houding is de wijkraad actief in de klankbordgroep die begin 2016 is samengesteld. De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies bij de totstandkoming van het AZC aan de Deventerstraat. Thema ’s als leefbaarheid en veiligheid op en rond het terrein komen hier aan de orde. De wijkraad wil graag een goed functionerend AZC dat recht doet aan de omgeving, maar ook aan de toekomstige bewoners van het AZC.

RISICOANALYSE

Om goed in beeld te krijgen welke gevolgen de komst van het AZC naar de Deventerstraat heeft, voert Bureau Beke uit Arnhem een risicoanalyse uit. Het bureau gaat in gesprek met onder andere de politie, de gemeente, GGNet en het COA en doet een beroep op omwonenden. Waarschijnlijk hebben wijkbewoners uit de directe omgeving van de GGNet-locatie inmiddels een uitnodiging gekregen van Bureau Beke om mee te werken aan deze risicoanalyse. De vraag is welke risico’s u verwacht nadat het AZC van start is gegaan. Tijdens de inventarisatie van risico’s wordt aan alle betrokkenen ook gevraagd naar oplossingsrichtingen.

NIEUWSBRIEF

Als u graag op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rondom het AZC aan de Deventerstraat, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang. Hier zijn ook alle verslagen, rapporten en presentaties uit het besluitvormingsproces terug te lezen en voor iedereen te downloaden. Heeft u geen internet, of weet u niet hoe dit moet, dan is er misschien wel iemand in uw omgeving die hierbij kan helpen.

 

Informatie vanuit de gemeente

Nieuwsbrief

Veel gestelde vragen

Documenten

 

Informatie vanuit het COA

Nieuwsbrief

Site

 

Informatie vanuit het Comité passend AZC Apeldoorn

Nieuwsbrief

Site

 

DT & V  (Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Veel gestelde vragen

 

Informatie vanuit IND  (Immigratie- en Naturalisatie Dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Cijfers en publicaties

 

AZC in de Wijkkijker

We plaatsen alleen de laatste drie edities van de Wijkkijker. Klik hier voor de eerdere artikelen

Archief

Met het vernieuwen van de site zijn de oude documenten off line gegaan.