Op zaterdag 19 januari 2019 werd in aanwezigheid van een groot aantal bewoners van de woonzorggroep Houttuinen Oost en de ouders van Mariëlle van Iperen een nieuw mooi passend bord aan het hek om het park bevestigd.

Op de hoek van de Lupineweg –  Houttuinen Oost wonen 14 wijkbewoners in de Philadelphia Woonzorggroep Houttuinen Oost. Het zijn wijkbewoners met een lichte beperking die met passende begeleiding min of meer zelfstandig verblijven  in 14 appartementen verdeeld over twee gebouwen.

De eerst steen voor dit wooncomplex werd in 2004 gelegd door Mariëlle van Iperen. Zij woonde vanaf de oplevering in 2005 in deze woonzorggroep.

Mariëlle overleed in 2012 helaas veel te vroeg aan kanker. Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de toekomstige functie van het stuk grond tussen de Houttuinen-Oost en de Zutphensestraat. Toen het uiteindelijk duidelijk was dat hier een park zou komen, werden de bewoners van het aangrenzende  wooncomplex betrokken bij de aanleg. Mariëlle maakte nog net mee dat de laatste hand er aan werd gelegd.  De Wijkraad vroeg om voorstellen voor een naam en uit het aantal voorstellen kwam “Het Mariëlle Park” als winnaar uit de bus.

Bij de ingang van het park werd destijds een bord geplaatst, waarop de naam van het park vermeld werd. Dit bord werd helaas vernield en lange tijd was alleen op  kaarten de naam van het park te vinden.

Op initiatief van een wijkbewoner is de Wijkraad gevraagd in hoeverre het mogelijk was een nieuw bord te plaatsen bij de ingang van het park. De Wijkraad heeft dit initiatief opgepakt en besloten de kosten voor de vervaardiging van het bord voor haar rekening te nemen.

Over de Kasteelgracht in de Apeldoornse wijk Woudhuis was de afgelopen jaren veel te doen. Lage waterpeilen, rietgroei, woekerende waterplanten en stankoverlast zorgden voor klachten van inwoners. Om gehoor te geven aan de reacties, trokken gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe en de Wijkraad Osseveld-Woudhuis vanaf 2016 samen op. De tussen oktober en februari uitgevoerde werkzaamheden zijn nu afgerond.

De betrokken partijen kwamen na de waterschouw in april 2016 meermaals bij elkaar om de knelpunten te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Om de Kasteelgracht te verbeteren bespraken zij alle opties. De bijeenkomsten leverden scenario’s op die samen zijn uitgewerkt. Van elk scenario zijn de kosten en risico’s in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken of de bewoners zich konden vinden in deze scenario’s.

Maatregelen

Gekozen is voor het vervangen van twee lekkende stuwen waarvan de bodem is voorzien van een leemlaag. Een oppervlakte- en grondwatergemaal (pomp vult het waterniveau aan indien dat nodig is. Daarnaast vindt intensief onderhoud plaats om wildgroei van planten tegen te gaan. Bij de Kasteeltoren is een muurtje geplaatst dat bij hevige regenval voorkomt dat op de parkeerplaats wateroverlast ontstaat. Waar dat kon zijn duurzame materialen gebruikt.

Afkoppelen

Naast knelpunten waren er ook kansen. Zo waren er al plannen om basisschool De Regenboog af te koppelen van de riolering. Dat is in de planning naar voren gehaald, zodat regenwater van het dak en schoolplein nu afwatert naar de Kasteelgracht en het waterpeil daar verhoogt. Bovendien treft de gemeente Apeldoorn voorbereidingen om verhard oppervlak in de Fortlaan en in een deel van de Hovenlaan eenzijdig van de riolering af te koppelen. Komend voorjaar vindt de uitvoering plaats.

Op zaterdag 12 januari komt Radio Apeldoorn op bezoek in onze wijken Osseveld (west en oost) en Woudhuis. De Wijkraad fungeert als gastheer. Tijdens die dag willen we vanuit allerlei invalshoeken aandacht besteden aan allerlei onderwerpen die met onze wijk en de wijkraad te maken hebben.

De uitzending komt vanuit Talma Borgh en start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De uitzending is live. De frequenties waarop de uitzending is te ontvangen kun je vinden op: https://www.rtv-apeldoorn.nl/omroep/frequenties. Luistert u mee? We verblijven de hele dag op de locatie Talma Borgh. Wie het leuk vindt om een kijkje te komen nemen is van harte welkom!

Het programma ziet er als volgt uit:

Van 10.00 tot 12.00 uur: De Wijkraad gaat met een aantal vertegenwoordigers uit “Politiek Apeldoorn” in gesprek over onderwerpen die momenteel (en/of komend jaar) actueel zijn of worden in onze wijken. De voorbereiding op deze onderwerpen is volop gaande. Wie nog wensen of ideeën heeft, kan dat mailen naar info@osseveld-woudhuis.nl.

Van 12.00 tot 13.00 uur: Vanuit de wijk neemt wijkbewoner Hans Driessen deel aan het dialectprogramma Praattafel. Hans heeft zijn leven lang in onze wijk gewoond. Sterker nog, zijn geboortegrond was de kwekerij die destijds was gevestigd op de plek waar nu Talma Borgh staat. Een mooie samenloop van omstandigheden. Toch?!

Van 13.00 tot 16.00 uur. Het middagprogramma, waarin vrijwilligers (vertegenwoordigers van clubs, activiteiten en noem maar op) en bewoners hun zegje mogen komen doen. We nodigen hen uit per e-mail. Maar we kennen natuurlijk niet iedereen persoonlijk. Iedereen die namens wie of wat dan ook uit onze wijk iets wil komen zeggen is van harte welkom! Het is fijn om even vooraf te melden dat je komt door een mail te sturen aan info@osseveld-woudhuis.nl. Mocht je op het laatste moment alsnog besluiten om te komen dan is dat ook prima!

We zien uit naar een mooie dag om onze wijk goed te presenteren.

Van harte welkom en met vriendelijke groet,

Wijkraad Osseveld-Woudhuis.

Bewoners van Osseveld-Woudhuis hebben onlangs een mailing ontvangen van Circulus-Berkel met daarin een nieuwsbrief en een planning van wijzigingen in de inzameling. Deze mailing, verzonden in een grote envelop met het logo van Circulus-Berkel, bevat een adresgebonden planning van de wijzigingen en een persoonlijke code. Nu blijkt dat door een fout in de distributie niet iedereen deze mailing heeft ontvangen. Hoort u daarbij? Lees dan hier wat u het beste kunt doen.

Dit betreft alleen de bewoner van laagbouw in de wijken. Bewoners van hoogbouw ontvangen over een week of 2 een brief over twee wijzigingen:

  1. Introductie recycleservice;
  2. Informatie over de verzamelcontainer voor luiers en incontinentiemateriaal.

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.

Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter.
Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van afkoppelen. Help jij mee?

Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest geschikt is.
We onderscheiden twee soorten afkoppel mogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto) of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

Subsidie
Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater. Doet dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.

Apeldoornse huishoudens in laagbouw gaan gefaseerd over op een nieuwe manier van inzamelen. De waardevolle grondstoffen PMD wordt in de toekomst met een oranje container bij u opgehaald. Wat u aan restafval overhoudt, kunt u zelf wegbrengen naar een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. Binnenkort is Osseveld-Woudhuis aan de beurt.

Tussen 4 en 6 oktober krijgen alle huishoudens in Osseveld – Woudhuis een persoonlijke brief. Deze brief moet u goed bewaren, omdat daar een aantal cruciale data in staan, alsmede een persoonlijke toegangscode voor een account bij Circulus.

Tevens zullen er bewoners bijeenkomsten georganiseerd worden op vrijdag 19 oktober van 15 tot 17 uur; woensdag 24 oktober 19 tot 21 uur en op vrijdag 26 oktober van 15 tot 17 uur.

Wij houden u via onze website en social media op de hoogte.

Deze maand voert de provincie Gelderland een onverwachte spoedreparatie uit aan het asfalt van de provinciale weg N344 (Deventerstraat/Rijksstraatweg). Het gaat om de hoofdrijbaan vanaf de bebouwde kom van Apeldoorn tot en met de bebouwde kom van Teuge. Graag delen wij hieronder de informatie die wij hierover ontvingen met u.

Werkzaamheden
De weg blijft overdag open, maar wordt wel vier nachten volledig afgesloten, op 15, 16, 17 en 18 oktober tussen 19.00 uur tot 06.00 uur. Uw woning of bedrijf blijft overdag bereikbaar. Hieronder vindt u meer informatie.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes ingesteld. Deze staan op de website www.gelderland.nl/N344.

Redenen onverwachte spoedreparatie
De reden voor deze spoedreparatie is de slechte kwaliteit van het asfalt, met name in de bebouwde kom van Teuge. Naar nu blijkt is de kans groot dat komende winter de gaten in het asfalt vallen als we er nu niets aan doen. Dat is gevaarlijk voor het verkeer en kan leiden tot schade aan auto’s en aan de wegconstructie.

Aannemer
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer NTP uit Zevenaar.

Inloopavond
Gezien deze werkzaamheden voor u onverwachts komen en dat wellicht vragen bij u oproept wordt er een inloopavond georganiseerd door de provincie Gelderland op maandag 8 oktober a.s., in Dorpshuis Op den Toega te Teuge. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn een afvaardiging van de provincie en de aannemer aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt gewoon binnenlopen, er is geen programma.

Vragen
Als u op maandag 8 oktober verhinderd bent, kunt u uw vragen ook stellen via het Provincieloket: provincieloket@gelderland.nl of telefonisch 026 – 359 99 99.

De wijkraad Osseveld-Woudhuis plaatst dit n.a.v. een ontvangen brief namens Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Ben of weet jij iemand die het leuk lijkt om zich in te zetten voor het sociale aspect in de wijk?

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente geeft aan dat er binnenkort werkzaamheden uitgevoerd zullen worden aan de Woudhuizerallee en Het Schip.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden binnen één tot vier weken plaats vinden.

Wat gaat er gebeuren

  • Bij de Woudhuizerallee wordt de spoorvorming in de overgangen van asfalt naar klinkers ter hoogte van de bussluisjes (midden in Het Kasteel) verholpen. Dit wordt afgestemd met de busmaatschappij. Bussen zullen tijdens de werkzaamheden moeten omrijden.
  • Bij Het Schip wordt één van de toegangswegen opnieuw bestraat. Er zijn hier behoorlijke verzakkingen en de stenen worden slecht. De aannemer zal de bewoners door middel van een brief informeren over de werkzaamheden.

Op 28 maart is het jaarlijkse Wijkcafé  (ALV) gehouden. Hoewel de notulen pas in het volgend Wijkcafé worden vastgesteld delen we hierbij het concept.

 

Concept notulen jaarvergadering 28 maart 2018 – 20180511