Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Tegelijk met de aanleg van de tunnel wordt ook de weg breder gemaakt en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan van een gedeelte van dit gebied worden aangepast … lees verder …

De wijkraad Osseveld-Woudhuis staat in principe positief op het voorstel van het college. Het zoeken naar mogelijkheden en het bieden van kansen om de burgerparticipatie te vergroten, juichen we toe.

 

Het voorstel van het college zien we als het startpunt van een continu proces. Of het college voorstel  het ‘ei van Columbus’ is moet nog blijken. Wij van de wijkraad Osseveld-Woudhuis vinden dat wij het voorgestelde participatiemodel een kans moeten geven. Het gaat er om manieren te vinden en te bieden om de (wijk) bewoners meer te betrekken bij het handhaven/verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen/wijken. Na verloop van tijd kan je pas vaststellen of het nieuwe model werkt. Wat de effecten daarvan zijn. Wij vinden dan ook dat je vooraf criteria/doelen moet benoemen waaraan je zou kunnen toetsen of het model werkt en waar het eventueel bijstelling behoeft. Voor de invoering van het model zou je dan ook een 0-meting moeten doen.

 

Ook zijn we van mening dat er een op maat (elk dorp/wijk is anders) gesneden overgangsperiode moet zijn om het model goed te laten landen. Wij pleiten voor een ruime overgangsperiode wanneer 1-1-2021 de invoeringsdatum wordt. Door de Covid 19 crisis is de besluitvorming vertraagd en dit geeft de huidige  Wijk- een Dorpsraden minder tijd om in te spelen op de nieuwe situatie.

 

Voor ons is het invoeren van het model geen reden om op te stappen. Maar juist een stimulans om samen met de wijkbewoners en gemeente de kansen te pakken die het voorgestelde nieuw participatiemodel biedt.

Binnenkort ontvangen alle huiseigenaren binnen de gemeente Apeldoorn een brief inzake de plaatsing van zonnepanelen; misschien heeft u deze brief al gehad. Graag maakt de Wijkraad u attent op deze actie. Natuurlijk kunt u in de brief meer lezen, maar wellicht zijn deze links ook interessant voor u: EnergiekApeldoorn en de gemeente Apeldoorn.

Huurders van woningen dienen voor verdere verduurzaming van hun woning contact op te nemen met hun verhuurder.

De Wijkraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering om bewoners te informeren over de ontwikkelingen in de wijk Osseveld-Woudhuis. Als gevolg van de corona-maatregelen, is de geplande algemene ledenvergadering van 23 maart jl. geannuleerd en er is nu nog geen uitsluitsel over een nieuwe datum.

Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om op de formele vergaderstukken te reageren, publiceren we hieronder de stukken van deze vergadering.

verslag Algemene Ledenvergadering 1 april 2019

Jaarverslag Wijkraad Osseveld Woudhuis 2019

(concept) Jaarrekening Wijkraad Osseveld Woudhuis 2019

Jaarplan Wijkraad Osseveld Woudhuis 2020

Begroting Wijkraad Osseveld Woudhuis 2020

Mocht u naar aanleiding van deze stukken nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar bestuur@ossveld-woudhuis.nl.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er rondom ’t Fort vergroeningswerkzaamheden plaatsgevonden hebben: tegels er uit, beplanting er in. Deze werkzaamheden vormen een onderdeel om de hitte ’s zomers tegen te gaan. Tegels worden immers warmer dan planten en stralen ook warmte uit nadat de zon is ondergegaan Op de foto een indruk van de beplanting aan de Ontvangst en Linie.

Enig punt van zorg van de Wijkraad:
De voordeuren van de bewoners komen direct op het openbare trottoir uit. Dat was altijd al zo. Ondanks het feit dat je op het trottoir niet mag fietsen, gebeurt dit toch. Nu de fietsers minder ruimte hebben bestaat de kans dat bij bewoners de “vouw uit de broek gefietst wordt” als ze hun woning verlaten. De Wijkraad heeft dit bij de gemeente onder de aandacht gebracht.

Naar aanleiding van diverse klachten over te snel rijdende auto’s heeft de gemeente Apeldoorn rondom de Linie verkeersmaatregelen genomen om de overlast in te dammen.

Aan de Linie, ter hoogte van het winkelcentrum ’t Fort zijn een tweetal verkeersdrempels geplaatst.

Tevens aan dezelfde Linie, parallel aan de spoorlijn Apeldoorn Deventer werd nabij station Apeldoorn Osseveld een barrière geplaatst, die de doorgang voor voertuigen, fietsers en bromfietsers uitgezonderd, onmogelijk maakt.

We zitten allemaal achter onze eigen voordeur, hoe ongezellig!

Gelukkig kunt u bij UP! doorlopend leeftijdsgenoten ontmoeten bij In je Uppie, een telefonisch groepsgesprek.

“Hoe werkt dat dan, zit je met onbekenden in een groepstelefoongesprek?” Ja! En dat werkt wonderbaarlijk goed, zo blijkt uit de gesprekken. Een ieder van ons zit nu min of meer in hetzelfde schuitje, dus het ijs is binnen een mum van tijd gebroken. Er is een gespreksleider én er is een gespreksonderwerp, zoals vriendschap, dankbaarheid of familie. Dus het gesprek gaat bijna vanzelf ergens over. Iedereen kan het.

In je Uppie biedt gezelschap en een moment van verpozing. Ook al zit u in uw eigen huis, u bent er echt even uit. Het onderwerp biedt verdieping en ook aanknopingspunten om te vertellen hoe het nu met u gaat. Lees verder…. 

Lees ook meer informatie in de nieuwsbrief van Up!

 

Vanwege de coronacrisis is het tijdelijk niet mogelijk om elkaar in levende lijve te treffen voor een goed gesprek. Stichting Samenspraak Apeldoorn organiseert daarom de komende tijd online dialogen rond specifiek thema’s, waaraan iedereen die behoefte heeft aan contact en ontmoetingen met anderen digitaal kan deelnemen. De dialogen worden begeleid door dialoogbegeleiders van de stichting en vinden plaats via Zoom.

Contact in tijden van corona

Sinds een aantal weken is het een stuk lastiger geworden om echt contact te krijgen met de mensen om ons heen. Een praatje met een collega bij het koffieapparaat, een goed gesprek met vrienden/vriendinnen, even een kopje koffie met de buurvrouw, een bezoekje brengen aan familie, al deze contactmomenten die normaal zo gewoon voor ons zijn, zijn plotseling vanwege de coronacrisis niet meer mogelijk. Voor velen is dit een groot gemis. Een goed gesprek is goed voor een relatie, dat is een open deur. En echt gehoord worden is goed voor een mens. Daarom is naar elkaar luisteren de basis van Stichting Samenspraak.

Stichting Samenspraak en de Dialoogmethode

Stichting Samenspraak zet zich in om Apeldoorners met elkaar in dialoog te brengen. Onze overtuiging: overal waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, worden muren afgebroken en ontstaat er meer onderling begrip. Mensen worden daardoor vriendelijker tegen elkaar en zo wordt onze stad iedere keer een beetje mooier! Samenspraak, dat doe je elke dag! Ook in tijden van corona! Juist in tijden van corona!

Samenspraak is van ons allemaal. Daarom nodigen wij alle Apeldoorners uit om deel te nemen aan  de digitale dialogen die wij de komende periode organiseren. Deze dialogen hebben elk een specifiek thema, en vinden plaats volgens de vier stappen van de methode ‘de Dialoog’:

1. Kennismaken: iedereen stelt zich voor, zodat iedereen weet wie hij of zij voor zich heeft.
2. Ervaringen: persoonlijke ervaringen worden gedeeld, deze kunnen leerzaam zijn voor anderen.
3. Dromen: wat zouden we graag willen voor in de toekomst? Deze dromen kunnen anderen inspireren met nieuwe dromen.
4. Doen: wat kunnen stappen zijn om deze dromen uit te laten komen? Wat neemt iemand mee uit het gesprek?

Waar, wanneer en hoe?

Speciaal hiervoor door Samenspraak opgeleide vrijwilligers begeleiden de dialogen. Vanuit onze eigen omgeving gaan we met vier tot maximaal acht personen met elkaar in gesprek via de laptop, computer, tablet of telefoon. Hiervoor maken we gebruik van Zoom. Je ziet en hoort elkaar gewoon. Het is even wennen, het is anders, maar het is wel een mooie mogelijkheid voor een goed gesprek. Op dit moment staan de volgende dialogen gepland:

– donderdagavond 16 april van 19 tot 21 uur
– woensdagavond 22 april van 19 tot 21 uur
– vrijdagmiddag 24 april van 14 tot 16 uur
– dinsdagavond 28 april van 19 tot 21 uur

Graag deelnemen aan een (of meerdere) dialogen?

De thema’s van de verschillende dialogen zullen op een later tijdstip via de website www.samenspraakapeldoorn.nl bekend gemaakt worden

 

Op 20 september 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Wellen Zuid vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de vestiging van een AZC op het GGNet-terrein aan de Deventerstraat ten behoeve van de opvang, begeleiding en tijdelijke huisvesting van maximaal 600 asielzoekers.

Het onderwerp ‘Vaststelling bestemmingsplan De Wellen Zuid n.a.v. tussenuitspraak Raad van State’ is op de Raadsvergadering van 13 februari 2020 jl. besproken. Alle informatie vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn

 

De laatste informatie over Corona in Apeldoorn vind je op www.apeldoorn.nl/corona