Berichten

De gemeente Apeldoorn heeft begin 2016 de klankbordgroep AZC opgericht. Deze klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven op weg naar een prettig, veilig en leefbaar AZC in relatie tot de omgeving. Op deze manier zitten meerdere partijen tegelijkertijd met elkaar aan tafel. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van COA, GGNet, gemeente, politie, wijkraden, actiegroep(en) en ook omwonenden op persoonlijke titel.

Onder omwonenden van het AZC heerst een variëteit aan meningen, verwachtingen en natuurlijk zijn de belangen ook niet altijd hetzelfde.  Het ligt er soms maar net aan in welke wijk of straat je woont. Die verschillen spelen ook door in de klankbordgroep.

===================================================================

In mei 2017 heeft Bureau Beke een risicoanalyse gemaakt ten behoeve van het AZC (te lezen op www.apeldoorn.nl/ter/fl-opvang-vluchtelingen-risicoanalyse). Het proces van deze risicoanalyse is in overleg met de klankbordgroep gelopen. De voorgestelde oplossingen en adviezen van Bureau Beke hoeven niet één op één overgenomen te worden, maar bieden op zijn minst een goede leidraad.

Wij zijn van mening dat de volgende stap in het proces is dat er in samenwerking met de klankbordgroep verder aan de uitvoering van de risicoanalyse wordt gewerkt.

Tot onze verbazing is er nu voor gekozen om buiten de klankbordgroep om in gesprek te gaan voor het afsluiten van het Schelpenpad richting de Homerusstraat.

Naar ons idee wordt er hier van het proces afgeweken en hierover hebben we ons ongenoegen kenbaar gemaakt aan het College.

De gemeente Apeldoorn heeft een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd.

klik hier voor de nieuwsbrief

 

De gemeente heeft in mei weer een nieuwsbrief over het AZC gepubliceerd.

AZC nieuwsbrief mei 2017

In de media heeft u al kunnen lezen dat de risico analyse afgerond is.

Eindrapportage_azc Apeldoorn_definitief_17-05-2017

In de Apeldoornse gemeente raad zijn vragen gesteld over de ondeduilijkheid rondom de genoemde opvangplaatsen.

Getal 2000 bij azc was ‘oliedom’ – De Stentor 19 mei 2017

 

Bestuursovereenkomst gemeente en COA ondertekend

Op vrijdag 21 april ondertekenden de gemeente Apeldoorn en het COA de bestuursovereenkomst over het AZC aan de Deventerstraat. De bestuursovereenkomst is gebaseerd op het eerder genomen besluit in het najaar van 2015. De raad heeft ruim een jaar geleden ingestemd met de realisatie van een AZC op het GGNet-terrein aan de Deventerstraat. Gestart wordt met de instroom van 400 vluchtelingen en er kan doorgroei tot maximaal 600 plaatsvinden. In de bestuursovereenkomst is vastgelegd wat het COA en de gemeente van elkaar verwachten. Het tekenen van de bestuursovereenkomst is een vervolgstap in de realisatie op weg naar de ingebruikname.

Lees hier het kopie van de Bestuursovereenkomst
Komst AZC vertraagd
Het COA heeft recent bekend gemaakt dat het langer gaat duren voordat de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Naar verwachting komen de eerste bewoners niet in 2018 maar medio 2019. Redenen voor vertraging zijn de beschermde diersoorten op het terrein, zoals vleermuizen, en asbest dat verwijderd moet worden voordat de verbouw kan starten. Directeur GGNet Esther van Gaalen: “Het feit dat er een sanering moet plaatsvinden in de oude panden is niet verwonderlijk. Bijna alle oude panden kennen dit probleem. Het betekent overigens niet dat de huidige bewoners op onveilige plekken zitten. Uiteraard bereiden we de sanering zorgvuldig voor en informeren we betrokkenen over wat er gaat gebeuren.”

Projectleider COA Bjorge Scheper: “Omdat we de panden zoveel mogelijk in tact willen laten vanwege hun kenmerkende uitstraling moet de sanering zorgvuldig uitgevoerd worden. Het slopen van de panden en de nieuwbouw is een sneller traject. Dat is niet waar we nu voor gekozen hebben. Waar het kan, willen we zoveel mogelijk van de oude panden hergebruiken. Alles is erop gericht om in overleg met GGNet de werkzaamheden spoedig en veilig te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is om deze periode van overlast zo kort mogelijk te maken voor de omwonenden.”

Hoe ziet de planning er uit?
De eerste inventarisatie op het gebied van flora en fauna is afgerond. Op basis daarvan is vervolgonderzoek gestart. Medio oktober 2017 zijn deze onderzoeken volledig afgerond en wordt de vervolgprocedure gestart. Het uitwerken van de (ver)bouwplannen en de voorbereidingen voor de aanvraag Omgevingsvergunning lopen door. Zodra de aanvraag definitief is, bericht de gemeente u daarover. Naar verwachting start de verbouw medio 2018 en komen de eerste bewoners van het AZC in 2019.
Voortgang risicoanalyse
Om goed in beeld te krijgen welke gevolgen de komst van het AZC naar de Deventerstraat heeft, is sinds december 2016 Bureau Beke bezig met de risicoanalyse. Dit bureau is in overleg met de klankbordgroep geselecteerd. Belangrijke onderdelen van de risicoanalyse zijn de inventarisatie van mogelijke risico’s en de schouw met omwonenden. Voor Bureau Beke zijn omwonenden een belangrijke bron van informatie voor wat betreft de te verwachten risico’s – bewoners kennen de wijk.

Voor de inventarisatie van de risico’s hebben 189 Apeldoorners input geleverd. Tijdens de schouw in februari 2017 hebben tien omwonenden gewezen op diverse mogelijke risico’s op en in de omgeving van het geplande AZC. Daarnaast is gesproken met professionals, zoals de politie en een verkeersdeskundige, en zijn nog enkele interviews met direct omwonenden uitgevoerd. Dit alles heeft een groslijst aan risico’s opgeleverd die uiteindelijk worden gewogen door Bureau Beke. Voor een deel van de risico’s acht Bureau Beke het noodzakelijk dat deze nog voor de start van het AZC worden afgedekt door maatregelen. Deels zijn deze maatregelen ook door omwonenden en anderen aangedragen. Uiteindelijk levert Bureau Beke een rapportage aan die samen met de Werkgroep Risicoanalyse (met daarin bewoners, het COA, GGNet en de gemeente Apeldoorn) definitief vastgesteld zal worden. Deze rapportage kan gebruikt worden als eerste kader voor de benodigde monitoring en het toekomstige beheer rondom het AZC.

Lees hier de gehele nieuwsbrief van de gemeente

Afgelopen donderdag heeft het COA landelijk een persbericht verspreid. Als Wijkraad kregen we de vraag waarom de plannen voor het AZC aan de Deventerstraat doorgaan.

Deze vraag hebben we gesteld aan de gemeente. Hieronder hun reactie,

“Van belang is dat het afbouwen een zorgvuldig proces is dat in stappen verloopt zoals is aangegeven in het bijgesloten persbericht. Zo is onze tijdelijke noodopvang ook definitief gesloten nu het jaarcontract tussen COA en de huurder afloopt in juli 2017. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld bestaande locaties met kortlopende huurcontracten of kortere overeenkomsten met de betreffende gemeenten, bijv voor 5 of 10 jaar. Deze komen nu eerst in beeld voor sluiting. Dit proces moet nog verder doorlopen worden. In Apeldoorn gaat het om een structurele (permanente) locatie die door het COA wordt aangekocht. Deze locatie is dus minder afhankelijk voor pieken en dalingen in de instroom. Vooralsnog heeft het COA niet aangegeven dat zij niet verder willen investeren in deze locatie. De gemeente Apeldoorn maakt de plannen alleen mogelijk (faciliteert); de gemeente investeerd zelf geen geld in deze locatie. De gemeente ondersteund in de communicatie en doorlopen de noodzakelijke planologische procedures.”

 

Hieronder het Persbericht COA
Nieuwe maatregelen asielopvang noodzakelijk

RIJSWIJK – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) treft opnieuw maatregelen om de beschikbare asielopvangcapaciteit te verlagen en af te stemmen op de benodigde capaciteit.

Er is nog steeds sprake van een overmaat aan opvangplekken doordat minder mensen in Nederland de asielprocedure doorlopen. Er komen minder asielzoekers naar Nederland en de instroom bestaat momenteel grotendeels uit nareizigers en relocanten die niet of korter gebruik maken van de opvang tijdens het doorlopen van de asielprocedure. Daarnaast is de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten substantieel toegenomen en moeten veel vreemdelingen weer vertrekken omdat zijn geen recht hebben op een vergunning. Op dit moment verblijven er 24.000 mensen in de centrale opvang, terwijl er meer dan 45.000 plaatsen beschikbaar zijn. De lagere bezetting en de verwachtingen ten aanzien van de instroom zijn voor het COA aanleiding om het aantal opvangplaatsen verder terug te brengen.

Vorig jaar zomer werd de noodopvang afgebouwd, vanaf het najaar zijn een aantal trajecten voor nieuwe locaties stopgezet en is besloten om locaties waarvan de contracten aflopen niet te verlengen. Nu wordt ook gekeken naar bestaande locaties. Uiteraard zal deze stap ook personele consequenties hebben. Het COA bestuur zal in de komende periode een nadere uitwerking maken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en betrokken gemeenten. De opvangcapaciteit wordt gefaseerd teruggebracht, waarbij steeds wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de instroom.

Criteria
Er wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenredige spreiding over het land ten behoeve van het asielproces, de doorstroom van statushouders naar gemeenten en snelle integratie. Ook wordt ook gekeken in hoeverre er flexibiliteit in de opvangcapaciteit kan worden gerealiseerd om in tijden van hogere instroom snel te kunnen beschikken over extra opvangplekken. Kwaliteit en duurzaamheid zijn ook criteria die steeds belangrijker worden. Uiteraard is ook de financiële component van belang.

Samenwerking
COA bestuursvoorzitter Bakker vindt het belangrijk dat de verschillende regietafels in het land nauw zijn betrokken bij dit traject. “We zijn samen ingrijpend gegroeid, dan is het ook belangrijk dat we ook samen weer afschalen. We hebben veel van elkaar geleerd en daarom houden we ook bij deze beweging lokaal betrokken partijen dichtbij. Gemeente, vrijwilligers en omwonenden van locaties. Wij trekken niet zomaar de deur achter ons dicht, want we hebben elkaar weer nodig als het aantal asielzoekers onverwacht weer zal groeien.”

Het werk van vrijwilligers blijft nodig, zowel in de opvang als daarbuiten, Bakker realiseert zich dat erg goed. “Het is erg belangrijk voor onze bewoners en we gaan kijken in hoeverre deze netwerken een rol kunnen blijven spelen bij de begeleiding van vergunninghouders die hun leven in de Nederlandse maatschappij beginnen.”

De verwachting is dat het COA begin mei een eerste besluit neemt over aantallen en specifieke locaties.