Geachte leden van de CRO Teuge,

De wijkraden van Apeldoorn maken zich zorgen om de ontwikkelingen rond het vliegveld Teuge. Hierbij willen we u informeren hoe de wijkraden hier tegen aan kijken. Om de belangen van de bewoners van Apeldoorn en de gebruikers van Teuge zeker te stellen, hebben de betrokken wijk- en dorpsraden hun zienswijze onderling afgestemd en verzameld in dit schrijven.   Ontwikkelingen In 2016 heeft Schiphol zo’n 479.000 starts en landingen verwerkt. Het is de verwachting dat in 2017 Schiphol verder zal groeien naar 510.000 vliegbewegingen (een start of landing). Omdat Schiphol steeds verder zal groeien, wil men dat Lelystad en fors aantal, voornamelijk chartervluchten, vanaf ongeveer 2019 gaat overnemen. Als gevolg daarvan zal vanuit Lelystad de capaciteit voor recreatieve en klein zakelijk vliegverkeer worden doorgeschoven naar omliggende vliegvelden zoals Teuge. Het gaat hier om tussen de 50.000 en ca. 68.000 vliegbewegingen.1

Van 2008 tot en met 2013 schommelde het aantal vliegbewegingen op Teuge tussen de 60.153 en 74.337 per jaar.2 in 2013 noteerde de luchthaven 65.124 vliegbewegingen en in 2014 waren er 57.260 vliegbewegingen. In 2016 hebben zo’n 45.000 vliegbewegingen plaatsgevonden. Dat ligt ruim binnen de geldende geluidsnorm en er is dus ruimte om te groeien.

Om die groei van Teuge binnen proporties te houden, zijn grenzen gesteld aan de beschikbare geluidsruimte. De grens werd uitgedrukt in Bkl en kwam neer op maximaal 80.000 vliegbewegingen per jaar. Einde 2010 is deze geluidsnorm omgezet van BKL naar de verplichte Europese geluidsnorm Lden. Daarbij is een rekenfout gemaakt. De geluidsruimte kwam met deze rekenfout op maximaal bijna 160.000 vliegbewegingen.

Gevolgen Iedereen wil de huidige geluidsnormen handhaven, maar er is discussie over wat als de huidige geluidsnorm wordt gezien. Belangenorganisaties hebben het over de huidige norm betreffende 80.000 vliegbewegingen. De directie van Teuge stelt dat het niet redelijk is om de norm nu ineens naar beneden bij te stellen vanwege commerciële verplichtingen die zijn aangegaan. Ze willen de gemaakte fout handhaven wat neerkomt op bijna 160.000 vliegbewegingen. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Met 160.000 vliegbewegingen in 365 dagen zijn dat zo’n 438 vliegbewegingen per dag (aangenomen dat je alle dagen van het jaar kunt vliegen, wat niet zo is!). Wanneer gemiddeld gedurende 12 uren alleen overdag gevlogen kan worden, zijn dat zo’n 36 vliegbewegingen per uur. Dat is bijna iedere anderhalve minuut (1,64) een start of landing. Met 160.000 vliegbewegingen hebben we het over 33% van het aantal vliegbewegingen op Schiphol in 2016. Schiphol heeft vijf banen terwijl Teuge maar één landingsbaan heeft. Naast bewoners belangen en milieu aspecten lijkt dit volume ruimtelijk niet inpasbaar binnen de mogelijkheden en ruimte die Teuge heeft.

De directie van Teuge gaat er echter van uit dat het geldende maximum aantal vliegbewegingen gehandhaafd blijft. Op 12 april 2016 stelt mevrouw de Groot in de Stentor dat de investeringen in baanverlenging en -verlichting daarop gebaseerd zijn en bedrijven daarvan afhankelijk zijn. Ze stelt dat je moet kunnen uitgaan van een betrouwbare overheid en ziet daarom de nieuwe vergunning met vertrouwen tegemoet.”3

1Omroep Flevoland 28 maart 2015: http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/122489/lelystad-6-vragen-en-antwoordenover-de-uitbreiding-van-lelystad-airport 2 Stentor 28 feb 2015: http://www.destentor.nl/regio/voorst/luchthaven-teuge-verwerkt-minder-vluchten-1.4786336 3 Stentor 12 april 2016: http://www.destentor.nl/regio/deventer/twijfels-over-vergunning-vliegveld-teuge-1.5913486

Deze zienswijze roept vragen op, omdat in de toekomstvisie van Teuge4 van 13 november 2015 (op blz. 10) nog gesproken werd over 80.000 vliegbewegingen per jaar en dat de commerciële plannen daarop zijn uitgelegd. De wijkraden verbazen zich over deze gang van zaken.

Voorstel We willen dat Teuge het gezellige, toeristische en regionale vliegveld blijft dat het nu is. Om zeker te stellen dat de plannen passen binnen de ruimte die Teuge heeft, willen we een aantal maatregelen voorstellen om op te nemen in het op de stellen Luchthavenbesluit:  Geen tweede landingsbaan. De grasbaan mag alleen gebruikt worden voor zweefvliegtuigen en/of hun  sleepvliegtuigen. Alleen in noodsituaties kunnen vliegtuigen (bijv. ultralights) landen op de grasbaan.  Geen ILS systeem (Instrument Landing System) en dus alleen bij VFR (Visual Flight Rules) condities vliegactiviteiten op Teuge.  Maximaal landingsgewicht van 6.000 kg. (De landingsgeld tarieven gaan tot 6.000 kg startgewicht).

Om de veiligheid van de vliegers, hun passagiers en de omwonenden verder zeker te stellen, willen we aanvullende afspraken maken over de volgende punten en vastleggen in een gedragscode:  Maximaal 80.000 vliegbewegingen als concrete grens (dubbelslot) of als geluidsruimte criterium  Maximaal 45.000 parasprongen   Gebruik transponders in gedragscode opnemen en verplicht stellen  Aanvliegroute via Sierra handhaven middels transponder en vliegtuig volgsysteem  Ontwikkeling en gebruik van stille energiezuinige motoren zoals o.a. de Extra 300 van Siemens

Conclusie Het vliegveld Teuge en de provincie lijken aan te sturen op het legaliseren van de gemaakte rekenfout, zodat het aantal vliegbewegingen kan toenemen tot maximaal bijna 160.000. Om hiervoor uitgelegde redenen is dat voor de wijkraden van Noord Apeldoorn niet acceptabel. Als omwonenden willen we het vliegveld Teuge graag behouden en de ruimte gunnen die inpasbaar is binnen de locatie en de daaraan afgemeten kaders.

We willen de betrokkenen vragen om de gemaakte rekenfout niet te legaliseren en andere mogelijkheden te onderzoeken om de commerciële exploitatie van Teuge verder uit te bouwen. Verder willen we graag meedenken over de mogelijkheden om de overloop vanuit Lelystad op een voor alle partijen aanvaardbare wijze te organiseren. We vragen de bestuurders van de luchthaven, aandeelhoudende gemeenten en provinciale organen daar voor open te staan en zouden graag in onderling overleg onze wensen willen toelichten om uiteindelijk tot overeenstemming te komen.

Namens de volgende Wijkraden van Apeldoorn: Kerschoten, Osseveld Woudhuis, Zevenhuizen Zuidbroek, de Naald, Brink & Orden, de Sprengen, Berg en Bos, de Parken en de dorspraad Wenum Wiesel.

Met vriendelijke groet,

Ing. R.J.M. Rietjens secretaris Wijkraad Zevenhuizen Zuidbroek en Lid CRO Teuge

4 PDF Toekomstvisie luchthaven Teuge versie 1.0 van 13 november 2015

20170215 open brief wijkraden Apeldoorn aan de CRO Teuge

N.B. Uit het CRO is te melden, dat er geen plannen zijn binnen de Luchthaven Teuge om de infrastructuur uit te breiden: met andere woorden er zal geen twee baan komen of een langere baan.
Dit houdt ook in, dat de categorie vliegtuigen, welke thans landen/opstijgen in principe niet zal veranderen.
Ook heeft de directeur van de Luchthaven Teuge uitdrukkelijk gezegd, dat ILS geen optie is, simpelweg omdat het niet te betalen is.
Met andere woorden: de gestelde 160.000 vliegbewegingen zijn binnen de huidige infrastructuur nooit te realiseren.