In de de Wijkkijker communiceren we regelmatig over het AZC. Omdat we alleen de laatste drie edities van de Wijkkijker op de site plaatsen hierbij de artikelen die reeds in de Wijkkijker hebben gestaan.

 

AZC in vogelvlucht (Wijkkijker 3 2015)

 

Op het moment dat u dit leest, is naar alle waarschijnlijkheid de besluitvorming over de vestiging van een permanent AZC (asielzoekerscentrum) in Apeldoorn afgerond. Het is bekend wat de gemeenteraad aan het college heeft geadviseerd en wat het definitieve besluit is geworden. We hebben antwoord op de vraag of op de locatie GGNet een AZC gevestigd wordt en zo ja wat de capaciteit zal zijn. Met andere woorden, het aantal mensen dat er opgevangen gaat worden.

 

Op moment van schrijven leven we in de eerste week van september, tegen de deadline aan van deze Wijkkijker. Aan de vooravond van de politieke markt, waarin de gemeenteraad van Apeldoorn het college zal adviseren naar aanleiding van het voorgenomen besluit dat het college begin juli heeft genomen. Ook een week waarin Apeldoorn plotseling te maken krijgt met noodopvang voor 400 vluchtelingen in de Americahal. Een hectische tijd waarin de vluchtelingenproblematiek veelvuldig in het nieuws is.

 

De actualiteit

De Wijkkijker leent zich niet zo voor actuele informatievoorziening. Het blad wordt een paar keer per jaar bij u bezorgd en er zit bovendien een lange periode tussen aanleveren van kopij en verschijnen. Voor snel veranderende actualiteit, zoals rondom de vestiging van een AZC in de buurt, bent u aangewezen op de lokale dag- of weekbladen en online media.

 

Perspectief

Ik wil u graag vanuit het perspectief van de Wijkraad mee laten kijken in het achterliggende traject. Hoe wij als Wijkraad deze thematiek beleven en wat onze dilemma’s en overwegingen zijn om te doen wat we doen.

 

In januari 2015 horen wij dat de gemeente Apeldoorn een bijdrage wil leveren aan de opvang van 600 tot 800 vluchtelingen en dat de locatie GGNet bestempeld wordt als kansrijk voor de vestiging van een AZC. Opvang van vluchtelingen in Nederland is een opdracht waar de gemeente Apeldoorn zich niet aan kan en ook niet aan wil onttrekken. Wij realiseren ons als Wijkraad onmiddellijk dat we te maken hebben met een maatschappelijk gevoelig onderwerp, waar in Nederland de meningen over verdeeld zijn.

 

Reacties

De bestuursleden van de Wijkraad nemen volop deel aan de maatschappij en wonen allemaal hier in de wijk. Uiteraard merken wij al snel dat de mogelijke komst van een AZC in de directe leefomgeving een onderwerp is dat leeft in de wijk. En net als in de rest van het land roept het ook hier in Apeldoorn, in onze wijk, uiteenlopende reacties op.

 

Gelukkig is het een ieders goed recht om het niet eens te zijn met plannen van de gemeente. En gelukkig is het net zo goed een recht om er mee in te stemmen of er misschien neutraal tegenover te staan. Wij merken ook dat tijdens het traject de emoties bij wijkbewoners hier en daar veranderen en standpunten soms wijzigen. Van voor of tegen een AZC in de buurt naar een andersoortige invulling van vluchtelingenopvang.

 

Tegenvoorstel

Zo komt een aantal gezamenlijke belangenbehartigers, waaronder De Vijf bij GGNet, tot het voorstel om het aantal van 600 tot 800 vluchtelingen gespreid op te vangen in kleinschalige opvanglocaties van 150 à 200 vluchtelingen.

 

Als Wijkraad richten we ons in algemene zin op het collectieve wijkbelang en met name op het proces van beleids- en planvorming. Wij vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden van de beoogde locatie gelijkwaardig zijn aan elkaar en kunnen deelnemen aan het gesprek of discussie.

 

Directe communicatie

Daarom pleit de Wijkraad voor directe communicatie tussen de gemeente Apeldoorn en het COA met direct omwonenden en andere belanghebbenden.  Wij willen graag dat iedereen op basis van gelijkwaardigheid zijn inbreng heeft. Daar hoort ruimte bij voor emoties maar ook voor wederzijds respect en oplossingen.

 

Op de website van de gemeente Apeldoorn vindt u meer informatie over het traject

www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang

 

 

 

AZC naast de wijk (Wijkkijker 1 2016)

AZC naast de wijk

Vanaf de tweede helft van 2015 domineert de vluchtelingencrisis het nieuws: vluchtelingen, het asielbeleid en alles wat daarbij komt kijken zijn populaire onderwerpen. Ook Apeldoorn is op verschillende manieren bij het vluchtelingenvraagstuk betrokken. De gemeente ziet het als haar taak en morele plicht om hen op te vangen. Gedurende heel 2015 speelt de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) in onze nabije omgeving, op het terrein van GGNet.

 

Locatiekeuze

Na het doorlopen van verschillende stappen, kiest het college op 6 oktober 2015 de locatie voor een azc. De gemeente maakt bekend mogelijkheden te zien voor een hoofdvestiging op het terrein van GGNet, al dan niet met een nevenvestiging elders. Het gaat om een duurzame voorziening waar vluchtelingen langere tijd verblijven en tot op zekere hoogte deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld doordat de mensen zelf koken en hun boodschappen doen.

 

Traject

De gemeente Apeldoorn volgt een heel traject voordat in oktober dit besluit genomen wordt. Begin 2015 zijn een aantal kansrijke locaties vastgesteld. Eén daarvan is het terrein van GGNet. De Wijkraad volgt het traject nauwlettend en is tijdens de hele procedure aanwezig bij alle door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten, presentaties en excursies. Als Wijkraad richten we ons in algemene zin op het collectieve wijkbelang en met name op het proces van beleids- en planvorming.

 

Noodopvang

Daarnaast wordt de Wijkraad eind augustus op de hoogte gebracht van de komst van een tijdelijke noodopvang voor 480 personen in de Americahal. Niet veel later wordt deze opvang verplaatst naar paviljoens op het terrein van de skeeler- en schaatsbaan. Deze noodopvang is voor de duur van 6 maanden en waarschijnlijk al opgeheven op het moment dat u deze Wijkkijker ontvangt. In afwachting van een plaats binnen een ‘gewoon’ azc, worden sommige mensen hier tijdelijk opgevangen. Zij verblijven hier zo kort mogelijk en stromen door naar andere opvanglocaties in Nederland. Deze noodopvang ligt in de nabijheid van onze wijk, maar staat helemaal los van de komst van een azc op het terrein van GGNet.

 

Klankbordgroep

Zodra een azc wordt geopend is het gebruikelijk dat de locatiemanager van het azc in gesprek gaat en blijft met de omwonenden. Apeldoorn kiest ervoor om wijkbewoners al in een eerder stadium, bij de ontwikkeling van het azc te betrekken. Daarom is er een klankbordgroep ingesteld, met als doel omwonenden te informeren en te betrekken bij een goede invulling van het azc op het terrein van GGNet. In december 2015 komt deze klankbordgroep voor de eerste keer bijeen met vertegenwoordigers van de betrokken wijkraden, COA, GGNet, gemeente, politie en een aantal individuele wijkbewoners. Wij vinden het belangrijk om te streven naar een evenwichtig aantal deelnemers, die gespreid uit de gehele omgeving rond GGNet komen.

 

Websites:

http://www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid

https://www.coa.nl/nl/over-coa/veelgestelde-vragen

 

 

AZC naast de wijk (Wijkkijker 2 2016)

De komst van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Deventerstraat is definitief. De onderhandelingen tussen GGNet en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn afgerond. Beide partijen hebben begin april het koopcontract ondertekend. COA wordt eigenaar van een deel van het terrein om hierop een azc in te richten. Het duurt nog wel even voordat het azc haar deuren opent. Pas in de loop van 2017 worden er de eerste bewoners verwacht.

Klankbordgroep Ontwikkeling AZC/Deventerstraat

Zodra ergens een azc wordt geopend is het bij het COA gebruikelijk om actief in gesprek te gaan en te blijven met omwonenden. Dat vindt plaats in een klankbordgroep, buurtoverleg of welke naam er maar aan gegeven wordt. De gemeente Apeldoorn heeft ervoor gekozen om al bij de ontwikkeling van het azc aan de Deventerstraat omwonenden actief te betrekken. Als de ontwikkelingsfase is afgerond en het azc er eenmaal staat, zal de huidige klankbordgroep van hoedanigheid veranderen. Dan start er namelijk een nieuwe fase.

Doel klankbordgroep

In de huidige klankbordgroep nemen COA, GGNet, gemeente, politie, buurtbewoners en de  betrokken Wijkraden deel. De deelnemende buurtbewoners spreken namens zichzelf. In de klankbordgroep kunnen relevante zaken met elkaar overlegd worden. Wat leeft er in de buurt of bij één van de partijen. Hoe wordt er tegen zaken aangekeken, door buurtbewoners maar ook door COA, GGNet of gemeente. De inrichting van het terrein komt aan de orde. Wat gaat er met de gebouwen gebeuren, hoe ziet de infrastructuur eruit. Hierover kunnen adviezen worden gegeven, maar bijvoorbeeld ook over hoe de gemeente of het COA de buurtbewoners informeert. Er is ruimte om zorgen en ergernissen te uiten, maar de klankbordgroep is géén actiegroep van voor-  of tegenstanders. Wel nemen er buurtbewoners aan deel die actief zijn of waren in de voor onze wijk bekende actiegroepen De Vijf (opgeheven) of Comité Passend AZC.

Oproep gemeente

Eind december 2015 hebben buurtbewoners uit de nabijheid van GGNet een brief van de gemeente ontvangen. Hierin werd informatie gegeven over de stand van zaken en over de oprichting van de klankbordgroep. Buurtbewoners die hieraan wilden deelnemen, werd gevraagd om zich per e-mail aan te melden. Aan deze oproep is goed gehoor gegeven! Tijdens de eerste bijeenkomst in december 2015 waren er hoofdzakelijk buurtbewoners uit de Homerusstraat en Osseveld-Oost aangemeld. Op de oproep van de gemeente reageerden buurtbewoners gespreid uit de omgeving. Nieuwe aanmelders kwamen onder andere ook uit de Aristotelesstraat en de Terwoldseweg. Op de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep, in de eerste week van april, was de samenstelling van de klankbordgroep dan ook een stuk evenwichtiger.