Berichten

Bestuursovereenkomst gemeente en COA ondertekend

Op vrijdag 21 april ondertekenden de gemeente Apeldoorn en het COA de bestuursovereenkomst over het AZC aan de Deventerstraat. De bestuursovereenkomst is gebaseerd op het eerder genomen besluit in het najaar van 2015. De raad heeft ruim een jaar geleden ingestemd met de realisatie van een AZC op het GGNet-terrein aan de Deventerstraat. Gestart wordt met de instroom van 400 vluchtelingen en er kan doorgroei tot maximaal 600 plaatsvinden. In de bestuursovereenkomst is vastgelegd wat het COA en de gemeente van elkaar verwachten. Het tekenen van de bestuursovereenkomst is een vervolgstap in de realisatie op weg naar de ingebruikname.

Lees hier het kopie van de Bestuursovereenkomst
Komst AZC vertraagd
Het COA heeft recent bekend gemaakt dat het langer gaat duren voordat de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Naar verwachting komen de eerste bewoners niet in 2018 maar medio 2019. Redenen voor vertraging zijn de beschermde diersoorten op het terrein, zoals vleermuizen, en asbest dat verwijderd moet worden voordat de verbouw kan starten. Directeur GGNet Esther van Gaalen: “Het feit dat er een sanering moet plaatsvinden in de oude panden is niet verwonderlijk. Bijna alle oude panden kennen dit probleem. Het betekent overigens niet dat de huidige bewoners op onveilige plekken zitten. Uiteraard bereiden we de sanering zorgvuldig voor en informeren we betrokkenen over wat er gaat gebeuren.”

Projectleider COA Bjorge Scheper: “Omdat we de panden zoveel mogelijk in tact willen laten vanwege hun kenmerkende uitstraling moet de sanering zorgvuldig uitgevoerd worden. Het slopen van de panden en de nieuwbouw is een sneller traject. Dat is niet waar we nu voor gekozen hebben. Waar het kan, willen we zoveel mogelijk van de oude panden hergebruiken. Alles is erop gericht om in overleg met GGNet de werkzaamheden spoedig en veilig te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is om deze periode van overlast zo kort mogelijk te maken voor de omwonenden.”

Hoe ziet de planning er uit?
De eerste inventarisatie op het gebied van flora en fauna is afgerond. Op basis daarvan is vervolgonderzoek gestart. Medio oktober 2017 zijn deze onderzoeken volledig afgerond en wordt de vervolgprocedure gestart. Het uitwerken van de (ver)bouwplannen en de voorbereidingen voor de aanvraag Omgevingsvergunning lopen door. Zodra de aanvraag definitief is, bericht de gemeente u daarover. Naar verwachting start de verbouw medio 2018 en komen de eerste bewoners van het AZC in 2019.
Voortgang risicoanalyse
Om goed in beeld te krijgen welke gevolgen de komst van het AZC naar de Deventerstraat heeft, is sinds december 2016 Bureau Beke bezig met de risicoanalyse. Dit bureau is in overleg met de klankbordgroep geselecteerd. Belangrijke onderdelen van de risicoanalyse zijn de inventarisatie van mogelijke risico’s en de schouw met omwonenden. Voor Bureau Beke zijn omwonenden een belangrijke bron van informatie voor wat betreft de te verwachten risico’s – bewoners kennen de wijk.

Voor de inventarisatie van de risico’s hebben 189 Apeldoorners input geleverd. Tijdens de schouw in februari 2017 hebben tien omwonenden gewezen op diverse mogelijke risico’s op en in de omgeving van het geplande AZC. Daarnaast is gesproken met professionals, zoals de politie en een verkeersdeskundige, en zijn nog enkele interviews met direct omwonenden uitgevoerd. Dit alles heeft een groslijst aan risico’s opgeleverd die uiteindelijk worden gewogen door Bureau Beke. Voor een deel van de risico’s acht Bureau Beke het noodzakelijk dat deze nog voor de start van het AZC worden afgedekt door maatregelen. Deels zijn deze maatregelen ook door omwonenden en anderen aangedragen. Uiteindelijk levert Bureau Beke een rapportage aan die samen met de Werkgroep Risicoanalyse (met daarin bewoners, het COA, GGNet en de gemeente Apeldoorn) definitief vastgesteld zal worden. Deze rapportage kan gebruikt worden als eerste kader voor de benodigde monitoring en het toekomstige beheer rondom het AZC.

Lees hier de gehele nieuwsbrief van de gemeente